BIP
Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów

Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów - st. chor. sztab. Grzegorz RUTKOWSKI
(tel. 261-13-40-06).

 

 

St. chor. szt. Grzegorz RUTKOWSKI urodził się 23 listopada 1978 roku w Krakowie.
Jest absolwentem Szkoły Chorążych Wojsk Łączności i Informatyki, którą ukończył z pierwszą lokatą w roku 2000. Po promocji na młodszego chorążego został skierowany do służby w szeregach 25 Brygady Kawalerii Powietrznej do 7 batalionu kawalerii powietrznej wchodzącego w skład Sił Szybkiego Reagowania NATO na stanowisko szefa służby łączności i informatyki. W 2001 roku trafił do 6 Brygady Desantowo – Szturmowej do 6 batalionu logistycznego na stanowisko technika sprzętu łączności i informatyki, a następnie po rozformowaniu jednostki do 6 kompanii remontowej, gdzie kolejno pełnił obowiązki na stanowiskach technika, dowódcy obsługi a następnie dowódcy plutonu remontu sprzętu łączności. W 2006 roku został skierowany do służby w Bośni i Hercegowinie w ramach PKW EUFOR na stanowisko pomocnika dowódcy plutonu. W międzyczasie ukończył szereg kursów specjalistycznych, posiada drugi stopień znajomości języka angielskiego. Należy do wyróżniających się podoficerów 6 Brygady Powietrznodesantowej, o czym świadczy fakt, iż w roku 2010 uzyskał tytuł honorowy „Podoficera Roku 2010 6 BPD”. Jego postawa w służbie jest godna naśladowania i dlatego też we wrześniu  2011 roku zostało mu powierzone niezwykle ważne i odpowiedzialne stanowisko pomocnika dowódcy ds. podoficerów, które piastuje do dnia dzisiejszego.
 
 Zadania Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów:
1.     Stanowisko Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów usytuowane w Dowództwie batalionu. Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów podlega bezpośrednio Dowódcy batalionu.
 

2.     Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów odpowiada za:
1)   
kreowanie odpowiedniej rangi korpusu osobowego podoficerów oraz szeregowych zawodowych, a także wypracowywanie i przedstawianie dowódcy projektów przedsięwzięć mających na  celu rozwój zawodowy podoficerów oraz szeregowych zawodowych w batalionie;
 2)    przestrzeganie dyscypliny formalnej, merytorycznej, ekonomicznej i organizacyjnej w podejmowanych decyzjach;

 3)    zgodne z prawem wykonywanie poleceń przełożonego;

 4)    przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, przepisów BHP i służby, przepisów bezpieczeństwa pożarowego oraz ochrony środowiska w zakresie pełnionych zadań i obowiązków;

 5)    utrzymanie powierzonego mienia – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami;

 6)    zgodność (legalność) działań służbowych z obowiązującymi przepisami prawa.

 

3.     Do obowiązków Pomocnika Dowódcy ds. Podoficerów należy:

1)    wykonywanie normy skoków ze spadochronem zgodnie z obowiązującymi w przepisami;
2)   
realizacja powierzonych zadań zgodnie z obowiązującymi kryteriami oceny oraz prawidłowe wykorzystanie przyznanych mu uprawnień;

3)    terminowe udzielanie informacji jak również wykonywanie projektów pism oraz dokumentów sprawozdawczych i analitycznych;4)    przedstawianie przełożonemu ocen, opinii i wniosków w sprawach  realizowanych przez siebie zadań;

 5)    uczestniczenie w odprawach, naradach służbowych, raportach służbowych i innych przedsięwzięciach mających istotny wpływ na sytuację zawodowąi status podoficerów oraz szeregowych zawodowych;

 6)    reprezentowanie podoficerów oraz szeregowych zawodowych wobec Dowódcy batalionu jak również zapoznawanie podoficerów i szeregowych z wydanymi wytycznymi oraz decyzjami Dowódcy mającymi wpływ na bieżącą działalność służbową;

 7)    opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zagadnień istotnych dla  środowiska podoficerów oraz szeregowych zawodowych;

8)    wpływanie na kulturę dowodzenia, umacniania więzi koleżeńskich i obyczajów środowiskowych oraz poczucia wspólnoty, honoru, godności żołnierskiej i etyki zawodowej;

 9)    wspieranie Dowódcy w osiąganiu i utrzymaniu wysokiego poziomu dyscypliny żołnierzy korpusu podoficerów i szeregowych zawodowych;

10) opiniowanie kandydatów – podoficerów oraz szeregowych zawodowych do wyróżnień honorowych;

 11) opiniowanie wniosków kandydatów – szeregowych zawodowych do szkół podoficerskich;

12) kształtowanie tożsamości i wizerunku korpusów podoficerów i szeregowych zawodowych;

 13) organizowanie oraz prowadzenie Wyboru Podoficera i Szeregowego Roku, według Regulaminu Wyboru Podoficera Roku oraz Regulaminu Wyboru Szeregowego Roku;

 14) organizowanie oraz prowadzenie Dnia Podoficera według wytycznych w sprawie prowadzenia Dnia Podoficera w Jednostkach podległych Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych;

 15) informowanie przełożonych o problemach środowiska, przedstawianie wniosków, propozycji i opinii środowiska kadry podoficerskiej oraz szeregowych zawodowych;

 16) koordynowanie przedsięwzięć związanych z nadawaniem, potwierdzaniem, podwyższaniem i utratą klasy kwalifikacyjnej przez żołnierzy czynnej służby wojskowej;

 17) systematyczne pogłębianie wiedzy ogólnej i wojskowej oraz inspirowanie żołnierzy korpusu podoficerskiego i szeregowych do podnoszenia kwalifikacji;

 18) wykonywanie innych zadań związanych z pełnioną funkcją – zleconych przez przełożonego lub wynikających z obowiązujących przepisów.

 

4.     Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów jest uprawniony do:
1)    1) występowania do Dowódcy batalionu o udzielenie niezbędnej pomocy przy realizacji przedsięwzięć wynikających z posiadanych kompetencji;
 2)    2) przedstawiania propozycji rozwiązań w obszarze kształcenia, szkolenia
i doskonalenia zawodowego podoficerów i szeregowych zawodowych;
3)
realizowania przedsięwzięć dotyczących współpracy, wymiany informacji oraz szkolenia podoficerów i szeregowych zawodowych z podoficerami i szeregowymi sił zbrojnych innych państw;

 4)    rozpatrywania spraw zgłaszanych przez środowisko podoficerów oraz szeregowych zawodowych, sprawowania funkcji opiniodawczo – doradczej i inicjatywnej dla podoficerów oraz szeregowych zawodowych;

 5)    współpracy z Pomocnikiem Dowódcy Brygady ds. Podoficerów w zakresie realizowanych przez siebie zadań oraz informowania go o stanie realizacji podjętych do wykonania przedsięwzięć, ze szczególnym uwzględnieniem problemów dotyczących korpusu podoficerów oraz szeregowych zawodowych, których nie można rozstrzygnąć na szczeblu batalionu;

 6)    współdziałania i utrzymania stałych kontaktów z innymi organami przedstawicielskimi kadry zawodowej Wojska Polskiego;

 7)    przedstawiania Dowódcy propozycji wykorzystania podoficerów zawodowych powracających ze służby poza granicami państwa;

 8)    reagowania na łamanie przez podoficerów i szeregowych zawodowych dyscypliny wojskowej, a w szczególności nieprzestrzeganie przepisów ubiorczych oraz zasad zawartych w Regulaminie Ogólnym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym załącznik do decyzji Nr 445/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu Ogólnego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2013 r., poz. 398.);

 9)    przedstawiania Dowódcy propozycji prowadzenia szkoleń w celu podnoszenia umiejętności podoficerów i szeregowych zawodowych na wyższy poziom oraz współpraca w tym zakresie z podoficerami pododdziałów, a w szczególności dowódcami drużyn, pomocnikami dowódców plutonów, szefami pododdziałów;

 

5.     Pomocnik Dowódcy ds. Podoficerów współuczestniczy w:

 1)    opracowywaniu dokumentacji planistycznej na kolejne lata;

 

2)    kwalifikowaniu podoficerów zawodowych na kursy, w tym organizowane poza granicami państwa;

 3)    weryfikacji i kwalifikowaniu kandydatów spośród szeregowych zawodowych do szkół podoficerskich;

 4)    odprawach, naradach i innych przedsięwzięciach Dowódcy mających istotny wpływ na sytuację oraz status podoficerów i szeregowych zawodowych;

5)    promowaniu Sił Zbrojnych RP oraz zawodowej służby wojskowej w środowisku cywilnym, a w szczególności na spotkaniach z młodzieżą szkolną i organizacjami społecznymi o charakterze obronnym.

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych