BIP
Narodowe Siły Rezerwowe

 

 

 

 

Termin odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy
 
-Niezbędne informacje dotyczące ćwiczeń wojskowych rezerwy w 6 batalionie logistycznym uzyskasz pod numerem telefonu

 

 

 

 

(012) 455-44-43


 

 

 

 

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej służą ochronie niepodległości państwa i niepodzielności jego terytorium oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i nienaruszalności jego granic.

Art. 26 Konstytucji RP

 

 

 

 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej są gwarantem bezpieczeństwa państwa i przygotowują się do reagowania na każde militarne lub niemilitarne zagrożenie naszego kraju. Dlatego potrzebujemy jak najlepszych ludzi, którzy sprostają zadaniom, które armia ma do wypełnienia.

Profesjonalizacja Sił Zbrojnych, a co się z tym wiąże modernizacja techniczna armii, determinuje konieczność przeszkalania żołnierzy rezerwy i przygotowania ich do obsługi nowoczesnego sprzętu, systematycznie wchodzącego na wyposażenie jednostek wojskowych. Żołnierze rezerwy pozostający na przydziale mobilizacyjnym, bez cyklicznego szkolenia, z biegiem czasu tracą nabytą w wojsku wiedzę i umiejętności. Dlatego bardzo istotnym czynnikiem jest podtrzymywanie ich kondycji, wyszkolenia oraz zapoznanie z nowoczesną techniką wojskową i sposobem jej wykorzystywania.

Wychodząc naprzeciw tym potrzebom a jednocześnie licząc na zrozumienie ze strony żołnierzy rezerwy, w bieżącym roku przywrócony został obowiązek odbywania ćwiczeń.

O tym, czy żołnierz rezerwy zostanie powołany na ćwiczenia wojskowe decyduje dowódca jednostki wojskowej do której żołnierz rezerwy ma nadany przydział mobilizacyjny, informacja o powołaniu na ćwiczenia wojskowe dostarczona musi zostać zainteresowanemu najpóźniej na 14 dni przed data ich rozpoczęcia w drodze karty powołania, w której określony będzie dokładny termin i miejsce stawiennictwa.

Za każdy dzień ćwiczeń żołnierz rezerwy otrzymuje uposażenie wypłacane przez jednostkę wojskową, zgodnie z posiadanym stopniem wojskowym (zgodnie z tabelą uposażenia - grafika nr 4). Na czas ćwiczeń wojskowych każdy żołnierz rezerwy otrzyma umundurowanie i wyposażenie wojskowe oraz bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę medyczną.

Na czas ćwiczeń pracodawca musi udzielić żołnierzowi rezerwy urlopu bezpłatnego. W przypadku gdy pracodawca nie wypłaci żołnierzowi rezerwy wynagrodzenia za okres trwania ćwiczeń wojskowych, przysługiwało mu będzie świadczenie rekompensujące utracone zarobki, stanowiące różnicę pomiędzy utraconym wynagrodzeniem a otrzymanym od wojska uposażeniem. Ponadto, żołnierzom rezerwy biorącym udział w ćwiczeniach wojskowych przysługuje zwrot kosztów dojazdu do jednostki wojskowej, z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego powyżej 3 miesięcy, środkami publicznego transportu zbiorowego lub własnym środkiem transportu (jeśli żołnierz rezerwy występuje w dowodzie rejestracyjnym jako właściciel lub współwłaściciel pojazdu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termin odbywania rotacyjnych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy NSR
 
12-27.03.2015 r.
03-16.09.2015 r.


Niezbędne informacje dotyczące ćwiczeń wojskowych rezerwy w 6 batalionie logistycznym uzyskasz pod numerem telefonu

 

(012) 455-44-43

 

 

POZYSKIWANIE ŻOŁNIERZY DO NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH W 6 BATALIONIE LOGISTYCZNYM

Procedura pozyskiwania kandydatów z rezerwy:

Po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy poprzez Komendanta WKU w określonym z WKU terminie, żołnierz rezerwy zgłasza się do Jednostki i przystępuje do kwalifikacji, Pozytywne przejście kwalifikacji oraz wakujące stanowisko skutkują ewentualnym zawarciem kontraktu.

Kontrakt będzie mógł być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki:

  • posiada orzeczenie Wojskowej pracowni psychologicznej o braku przeciwwskazań do czynnej służby wojskowej oraz pozytywnie przejdzie rozmowę z psychologiem jednostki;
  • nie był przewidziany do służby zastępczej;
  • nie był karany za przestępstwo umyślne;
  • ma wykształcenie co najmniej gimnazjum dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych, lub co najmniej szkoły średniej dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów, albo co najmniej szkoły wyższej dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów;
  • ma przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej;
  • zaliczył na ocenę pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego oraz sprawdzianu poziomu wyszkolenia i przygotowania specjalistycznego przeprowadzonego przez sekcję operacyjną jednostki;
  • posiada orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do pełnienia służby poza granicami państwa;
  • posiada orzeczenie Wojskowej Komisji Lekarskiej o zdolności do służby w wojskach powietrzno-desantowych;
  • posiada poświadczenie bezpieczeństwa o klauzuli zgodnej z opisem stanowiska.

Szczegółowych informacji udzielają rejonowe WKU.

Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów na stanowiska NSR zawodowych do jednostek desantowo-szturmowych, desantowych, rozpoznawczych i specjalnych - pododdziały bojowe
Mężczyźni                      
Motoryka Nazwa cwiczenia Jedno
-stka miary
Grupa wiekowa do 25 lat Grupa wiekowa 26-30 lat Grupa wiekowa powyżej 30 lat
5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Marszobieg na 3000 m min/sek 12,15 13,15 14,30 12,30 13,30 14,45 13,00 14,00 15,10
Siła Podciąganie się na drążku wysokim ilośc 14 12 10 12 10 8 11 9 7
Skłony tułowia w przód w czasie 2 min 70 65 60 65 60 55 60 55 50
Szybkość Bieg wahadłowy 10x10 m sek. 29,2 30,2 31,2 29,5 30,5 31,5 29,8 30,8 31,8
                       
Kobiety                      
Motoryka Nazwa cwiczenia Jedno
-stka miary
Grupa wiekowa do 25 lat Grupa wiekowa 26-30 lat Grupa wiekowa powyżej 30 lat
5 4 3 5 4 3 5 4 3
Wytrzymałość Bieg na 1000 m min/sek 4,15 4,45 5,30 4,30 5,00 5,45 4,45 5,15 6,00
Siła Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce ilośc 33 28 23 30 25 20 27 22 17
Skłony tułowia w przód w czasie 2 min 42 37 32 40 35 30 38 33 28
Szybkość Bieg zygzakiem "koperta" sek. 26,0 27,0 28,5 26,5 27,5 30,0 27,0 28,0 29,5

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych