BIP
historia batalionu

TRADYCJE

6 BATALIONU LOGISTYCZNEGO

 

ZARYS DZIEJÓW 6 BATALIONU ZAOPATRZENIA
I REMONTÓW
 1964-1975

ORAZ

8 BATALIONU ZABEZPIECZENIA 1976-1992

 

W latach 1957-1964 w skadzie 6 Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej (6PDPD) wystpoway samodzielne pododdziay logistyczne, takie jak: kompania transportowo-gospodarcza, a od 1963 roku take kompania obsugi, kompania medyczna i orodek szkolno-techniczny. W 1964 roku, na mocy Zarzdzenia Organizacyjnego Dowódcy Warszawskiego Okrgu Wojskowego Nr 07/Org. z dnia 20.01.1964r. oraz Rozkazu Organizacyjnego Dowódcy 6 PDPD Nr 021z dnia 11.03.1964r., przystpiono do organizowania 6 batalionu zaopatrzenia i remontów, w koszarach przy ul. Uanów 43. Na dowódc grupy organizacyjnej wyznaczony zosta mjr Józef Hermasz.

W skad batalionu weszy nastpujce pododdziay:

-   orodek szkolno-techniczny przemianowany na 1 Kompani transportow;

-   2 kompani transportow powsta z kompanii    

    transportowo-gospodarczej;

-   warsztat napraw samochodowych;

-   warsztat uzbrojenia.

 

W maju 1964r. na dowódc batalionu wyznaczony zosta mjr Zbigniew Kruczek. W kwietniu tego roku jednostka wykonaa pierwsze skoki spadochronowe, a w dniach 27-29 padziernika odbyo si pierwsze wcielenie modego rocznika, który w dniu 20 grudnia tego roku zoy uroczysta przysig wojskow na Rynku Gównym w Krakowie z udziaem licznie zgromadzonych mieszkaców miasta.

 

 

W dniach 19-20 padziernika 1965 roku 6bzir wzi udzia w wiczeniach Ukadu Warszawskiego (armie ZSRR, PRL, NRD, Czechosowacji) pod kryptonimem Burza Padziernikowa, które odbyy si na terenie ówczesnej Niemieckiej Republiki Demokratycznej pod Erfurtem. Po wiczeniach odbya si defilada na ulicach Erfurtu, w której doskonale zaprezentowali si polscy spadochroniarze. Wraz z ca dywizj batalion uzyska za wiczenia ocen bardzo dobr. Równie dobrze zaprezentowali si spadochroniarze na defiladzie na Krakowskich Boniach, która odbya si po powrocie do Polski.

W 1967r. nastpia dyslokacja batalionu z ul. Uanów na ul. Gowackiego, gdzie jednostka stacjonowaa a do rozformowania 1992 r. W roku nastpnym wraz z caymi siami 6PDPD, batalion wzi udzia w operacji pod kryptonimem Dunaj (interwencja na terenie Czechosowacji). W wyniku przebazowania z Poligonu na OC Muszaki na Mazurach, jednostka znalaza si w m. Róanka (p. Kodzko), gdzie stacjonowaa do 14.10.1968r. Do Krakowa powrócia w dniu 18 padziernika, serdecznie witana przez mieszkaców miasta. W latach 1965-1975 batalion by wielokrotnie kontrolowany, w tym przez inspekcj MON, uzyskujc bardzo dobr ocen i pierwsze miejsce wród jednostek grupy kwatermistrzowskiej. W 1965 roku jednostka wykonaa pierwsze skoki spadochronowe z samolotu AN-12, a w sierpniu 1969 roku wzia udzia w wiczeniach pod kryptonimem ODRA-NYSA. Poczwszy od 1 zmiany w 1973 roku batalion uczestniczy czci swych si w skadzie Polskiej Wojskowej Jednostki Specjalnej, skierowanej do Doranych Si Zbrojnych ONZ na Pówyspie Synaj, nadzorujcych rozejm po wojnie izraelsko-arabskiej (1 zmiana rozpocza si 13.11.1973r.). W 1975 roku, na mocy Rozkazu Dowódcy 6 PDPD w skad batalionu wczono kompanie medyczn, kompani zabezpieczenia zrzutowisk i ldowisk oraz nowo sformowan 4 kompani obsugi (d-ca por. Filipkowski).
W 1976 roku, na mocy Zarz
dzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 047/Org. z dnia 24.07.1976r. przeformowano 6 batalion zaopatrzenia i remontów na 8 batalion zabezpieczenia o nastpujcej strukturze:

- dowództwo i sztab;

- kompania transportowa;

- kompania remontowa;

- kompania zabezpieczenia zrzutowisk i ldowisk;

- kompania ochrony i regulacji ruchu;

- druyna cznoci

W dniu 9 maja 1982 roku batalion otrzyma sztandar, którego fundatorem by ówczesny kombinat Huta im. Lenina. Akt Nadania wydaa Rada Pastwa.  W imieniu wadz PRL, sztandar wrczy Dowódcy Batalionu, mjr dypl. Józefowi Leszedze, Szef Sztabu Warszawskiego Okrgu Wojskowego, gen. bryg. dr Jan wiatowiec. Ceremonia wrczenia sztandaru odbya si na Rynku Gównym w Krakowie, przy pycie upamitniajcej przysig Naczelnika Tadeusza Kociuszki. W tym te roku, w dniu 5 wrzenia, odbya si pierwsza przysiga onierzy modego rocznika  na sztandar jednostki, natomiast na terytorium Bugarii odbyy si take wiczenia pod kryptonimem TARCZA-82, na których onierze 8 bzab, zaprezentowali wysoki poziom wyszkolenia i godn polskiego spadochroniarza postaw. W 1985 roku batalion przeszed kolejna reorganizacj. Na mocy Zarzdzenia Szefa Sztabu Generalnego WP
Nr 031/Org. z dnia 09.05.1985r. z jednostki wy
czono 6 kompani remontow, która zostaa samodzielnym pododdziaem.

onierze spadochroniarze batalionu byli w latach 80-tych XX stulecia wielokrotnie poddawani sprawdzianom, kontrol i inspekcjom ( 1985 kontrola kompleksowa prowadzona przez Sztab Warszawskiego Okrgu Wojskowego, 1986 Inspekcja Si Zbrojnych, 1988 kontrole gotowoci bojowej przez Sztab Generalny WP). Wszystkie te kontrole zaliczyli na oceny dobre, co wiadczy o wysokim poziomie wyszkolenia onierzy tej jednostki. W dniu 26 sierpnia 1989 roku, batalion uczestniczy w podniosej uroczystoci nadania 6 Pomorskiej Brygady Powietrznodesantowej imienia bohaterskiego Dowódcy 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, gen. bryg. Stanisawa Sosabowskiego. W 1991 roku kadra i onierze batalionu wzili udzia w spotkaniu z Papieem Janem Pawem II, które odbyo si w Zegrzu Pomorskim.

            W tym te roku w sierpniu wykonywali prace zabezpieczajce zwizanez uroczystoci Mszy w. Na Krakowskich Boniach, jak odprawi Jan Pawe II.

 

        W zwizku ze zmian nazwy i reorganizacj 6PBPD na 6 Brygad Desantowo Szturmow (Rozkaz Ministra Obrony Narodowej Nr, PF 144/Org. z dnia 28.12.1989r.), zapada decyzja o rozformowaniu 8 batalionu zabezpieczenia. Nastpio to na mocy Zarzdzenia Szefa Sztabu Generalnego WP Nr 024/Org. zdnia 07.03.1992r. i Rozkazu Dowódcy 6BDSZ, pk dypl. Wodzimierza Michalskiego. Jednoczenie sformowano kompani ochrony i regulacji ruchu oraz
8 kompani
zaopatrzenia.6 batalionem zaopatrzenia
i remontów oraz 8 batalionem zabezpieczenia kolejno dowodzili:

1964-1966 mjr Zbigniew Kruczek

1966-1975 ppk Czesaw Mitkowski

1975-1979 mjr Krzysztof Pajewski

1979-1980 kpt. dypl. Józef Leszega

1980-1984 ppk Eugeniusz Gniecki

1984-1992 ppk dypl. Eugeniusz Misiuk

 

 

 

ZARYS DZIEJÓW

6 BATALIONU LOGISTYCZNEGO

im. gen. dyw. Ignacego Prdzyskiego 1999-2001

 

 

Batalion zosta sformowany na mocy Rozkazu Dowódcy 6 Brygady Desantowo-Szturmowej Nr PF-43 w dniu 4 wrzenia 1999 roku. Prace organizacyjne rozpoczy si w koszarach przy ulicy Gowackiego w Krakowie i zakoczone zostay w dniu 01.01.2000r., kiedy to jednostka osigna gotowo  do wykonywania zada. Jej gównym zadaniem byo zapewnienie cigoci funkcjonowania systemu zabezpieczenia logistycznego oddziaów brygady zgodnie ze standardami przyjtymi w Siach Zbrojnych Sojuszu Pónocnoatlantyckiego. Na dowódc jednostki wyznaczony zosta ppk mgr in. Jerzy Le, dowiadczony oficer logistyki, uczestnik misji pokojowej na Bakanach. Jego zastpc zosta mjr Ryszard Piat, take dowiadczony oficer sub logistycznych. W skad batalionu weszy: dowództwo i sztab, kompania remontowa, kompania transportowa, kompania zaopatrzenia oraz kompania medyczna.

Wkrótce po sformowaniu jednostki dowódca wystpi drog subow do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o nadanie batalionowi sztandaru, imienia oraz przejcie tradycji zwizanych
z oddzia
ami logisty-cznymi, które kiedy wchodziy w skad 6 Pomorskiej Dywizji Powietrzno-Desantowej i 6 Brygady Powietrzno-desantowej.

W wyniku konsultacji z kadr
i weteranami podj
decyzj o nadaniu batalionowi imienia gen. dyw. Ignacego Prdzyskiego bohatera Powstania Listopadowego, zwycizcy w bitwie pod Iganiami oraz wybitnego inyniera, projektanta i budowniczego Kanau Augustowskiego. Starania dowódcy przyniosy pozytywne rezultaty. W dniu 16.11.2000r. Prezydent RP Aleksander Kwaniewski oraz Minister Obrony Narodowej Bronisaw Komorowski podpisali Akt Nadania Sztandaru. Wkrótce te na mocy Decyzji nr 52/MON z dnia 13.03.2001 r. Ministra Obrony Narodowej, batalion otrzyma imi gen. dyw. Ignacego Prdzyskiego  i przej dziedzictwo tradycji 
8 batalionu zaopatrzenia 6 PDPD.

 

 

 

Oficjalna uroczysto wrczenia sztandaru i nadania imienia odbya si w dniu 25 czerwca 2001 roku. W imieniu Prezydenta RP sztandar wrczy ppk Jerzemu Leniowi Dowódca 2 Korpusu Powietrzno - Zmechanizowanego gen. bryg. Mieczysaw Stachowiak. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: byy zasuony Dowódca 8 bzab, ppk rez. Czesaw Mitkowski i bya zasuona pracownica wojska tej jednostki, pani Stefania Badaj. Wybór na rodziców chrzestnych sztandaru by jednym z elementów nawizania przez batalion do tradycji swoich poprzedników z okresu istnienia 6 PDPD. Na uroczysto przybyo wielu znamienitych goci, a wród nich reprezentujcy Ministra Obrony Narodowej, pk dr Tadeusz Krzstek, Szef Departamentu Spoeczno-Wychowawczego MON. W trakcie uroczystoci oficjalni przedstawiciele resortu zapewniali, e batalion ma przed sob wspania przyszo, a kadra nie musi si obawia redukcji, jak zaplanowano w Siach Zbrojnych RP. Tym bardziej, e w latach 2000 - 2001 r. 6 blog zalicza si do najlepszych jednostek logistycznych 2 Korpusu Powietrzno- Zmechanizowanego. Wzorowo wykonywa zadania stawiane przez przeoonych, przodowa w wyszkoleniu oraz przestrzeganiu dyscypliny i porzdku wojskowego. W dniu 06.07.2001r. zapada w Sztabie Generalnym WP decyzja o rozformowaniu tej jednostki. Decyzj t uzasadniono koniecznoci dokonania redukcji stanu osobowego Si Zbrojnych oraz trudnociami budetu pastwa. Rozformowanie 6 blog przewidziano do dnia 31 grudnia 2001 roku.

 

W dniu 19 grudnia odbya si uroczysta zbiórka z okazji poegnania sztandaru i zakoczenia dziaalnoci przez batalion. Przemawiajc na zbiórce, Dowódca 6 BDSz gen. bryg. Jerzy Wójcik, powiedzia, e decyzj przeoonych o rozformowaniu 6 blog przyj jak wszyscy spadochroniarze z mieszanymi uczuciami. Jako zdyscyplinowany onierz nie moe i nie chce komentowa decyzji i rozkazów przeoonych. Pragnie jednak stwierdzi, e podejmujc tak decyzj zmarnowano wysiek wielu spadochroniarzy, którzy z niezwykym powiceniem formowali ten batalionu, jako nowoczesn i dostosowan do wymogów obowizujcych w Sojuszu Pónocnoatlantyckim jednostk. Genera powiedzia te, i ma nadzieje, e w przyszoci zapewne zostanie sformowana kolejna jednostka tego rodzaju, która bdzie kontynuowa tradycje i obyczaje swoich poprzedniczek, które wchodziy w skad 6 PDPD, 6 PBPD i 6 BDSZ. 6 batalion logistyczny zakoczy ostatecznie swoj dziaalno w 3 dekadzie grudnia 2001 roku. Okolicznoci towarzyszce rozformowaniu tej jednostki zaledwiew 2 tygodnie po uroczystym wrczeniu jej sztandaru, byy przyczyn negatywnych nastrojów i licznych krytycznych komentarzy wród kadry Brygady.

 

Jak si okazao prawie po 10 latach gen.bryg. Jerzy Wójcik mia racj, bo na mocy Rozkazu Dowódcy Wojsk Ldowych Nr PF/Org. z dnia 27.04.2011r. sformowany zosta ponownie 6 batalion logistyczny, którego onierze  przejli  imi, tradycje i dokonania swojego poprzednika z lat 1999-2001.

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych